Pravni sektor

Pravno savjetovanje

Pravno savjetovanje obuhvata različite oblike pravne pomoći i pravnog savjetovanja fizičkim I pravnim licima. Pravnim savjetovanjem se bavi tim stručnjaka odabranih od strane poslovnog inkubatora SASE koji pružaju pomoć kako na kratke upite, tako i na opsežnija pitanja u svrhu rješavanja pravnih pitanja.

Registracija pravnih lica
Odabrani tim SASE-a pruža usluge pomoći pri registraciji pravnih lica.Od trenutka nastanka ideje do početka sa radom pravnog subjekta postoji dugotrajan proces registracije, specifičan I raličit od slučaja do slučaja. Usluga registracije podrazumijeva prikupljanje I izrada potrebne dokumentacije, komunikacija sa sudom, ustroj pravnog subjekta I izrada internih akata.

Izrada internih akata
Pod internim aktima podrazumjevamo sve pisane dokumente kojima se definišu osnovna pravila ponašanja, provođenja poslovnih procesa i kontrolu u svrhu postizanja poslovnih ciljeva firmi. Interni akt za korisnika mora biti u potpunosti jasan, nedvosmislen i primjenjiv u radu. Prema potrebama klijenata radimo sve oblike zakonski propisanih internih akata.

Radno pravo

Radno pravo je naziv za skup pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržaj, prestanak radnog odnosa i pravni položaj subjekata radnog prava. Radni odnos se uspostavlja zbog zadovoljenja potreba vlasnika kapitala i vIasnika radne snage.

Privredno pravo
Privredno pravo, kao grana pravnog sistema , obuhvata važeća pravna pravila o stutusu privrednih subjekata (pravnih i fizičkih lica) i njihove pravne poslove privrednog karaktera.

Rješavanje sporova
Postoje 2 načina rješavanja sporova: sudsko i vansudsko. U slučaju prekida ugovora, povrede na radu, povrede propisa radnog prava ili povrede drugih pravnih normi, a nastankom spora između jednog I drugog lica, SASE pravni tim radi na rješavanj sporova mirnim putem, npr. medijacija ili parničnim putem ispred nekog od nadležnioh sudova u BiH.

Zaštita patenta i žiga
Patent je pravo kojim se štiti pronalazak iz bilo kojeg područja tehnike, koji je nov, koji ima inventivni nivo i koji se može industrijski primijeniti. Žig je pravo kojim se štiti znak koji služi za razlikovanje robe, odnosno usluge jednog učesnika u privrednom prometu od iste ili slične robe/usluge drugog učesnika u privrednom prometu.

Akvizicija i spajanje
Akvizivija je poslovna kombinacija u kojoj dolazi do prenosa vlasništva ili imovine firmi koje se spajaju. Osnovni motiv spajanja kompanija je sinergijski efekat takve poslovne kombinacije.