Finansijski Sektor

“Svaka firma koja je uključena u svjetsku ekonomiju mora da shvati da obavlja dvije vrste posla u isto vrijeme; ona je poizvođač roba ili davalac usluga, ali je i u finansijskim poslovima. Firma ne smije zanemariti nijednu vrstu poslovnih aktivnosti.”

Finansijski inženjering
Finansijski inženjering ima zadatak da osigura finansiranje firme,predloži nove procedure finansiranja, da realizuje same operacije finansiranja, da “aranžira”finansiranje konkretnog investicionog plana. Kao posebni zadaci finansijskog inženjeringa mogu se navesti: procjena vrijednosti preduzeća, spajanja I akvizicija, finansijsko restruktuiranje, diverzifikacija finansijske structure.

Finansijsko planiranje
Finansijsko planiranje je oblik iskazivanja raznih vrsta planova u finansijskim pokazateljima. Ti planovi se odnose na nabavku, proizvodnju prodaju i razvoj. Ove funkcije treba da se međusobno povećavaju uz vremensko iskazivanje njihove povezanosti. Finansijsko planiranje je ustvari konkretizacija finansijske politike uz finansijske planove kojima se cilj finansijske politike stavlja u vrijednosni izraz u vremenu i prostoru.

Finansijska analiza i kontrola
Finansijska analiza se bavi analizom finansijskog stanja preduzeća i mogućnostima promjena u željenom pravcu. Znatan dio analize vrši se stavljanjem u odnos vrijednosti bilansa stanja i uspjeha.Finansijska kontrola predstavlja skup mjera i aktivnosti za provjeru djelatnosti preduzeća u finansijskom smislu. Finansijska kontrola je aktivnost kojom se ili potvrđuje da finansijska politika i menadžment postižu postavljanje ciljeva ili se otkrivaju problemi. Kontrola može biti interna i eksterna.

Prodaja i prodajni menadžment
Pod pojmom prodaja podraumjeva se skup poslova i zadataka koje kompanija preduzima u cilju realizacije roba i usluga. Prodaja je u osnovi svakog poslovnog subjekta. Prodajni menadžement u saradnji sa marketingom teži ka kreiranju zadovoljnog klijenta i ostvarivanju zadovoljavajuće zarade za kompaniju.

Business plan
Business plan predstavlja pregled poslovanja preduzeća, koji pokazuje šta se želi postići i na koji način se mogu objezbjediti resursi za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Business je strateška vizija preduzeća, koja pruža jasnu i realnu sliku o poslovnom poduhvatu.

Marketing plan
Marketing plan je plan svih marketins+ških aktivnosti u procesu stvaranja i isporuke potrošačima željenih proizvoda i usluga. Marketing planom se analiziraju I planiraju sve aktivnosti pridobijanja novih i zadržavanja postojećih kupaca ili klijenata preduzeća.